Trợ thủ đắc lực cùng lãnh đạo các cấp
theo dõi ý kiến chỉ đạo, điều hành

MISA Taskgo
Chỉ đạo, điều hành tức thời
Nắm bắt tổng số đầu công việc, đơn vị, bộ phận, quá trình xử lý, kịp thời đôn đốc, bổ sung nguồn lực…
MISA Taskgo
Điều hành sát sao, hiệu quả
Theo dõi tiến độ, giảm tối đa tỉ lệ công việc quá hạn, kịp thời điều chỉnh, xử lý công việc gần quá hạn
MISA Taskgo
Kiểm tra, đôn đốc dễ dàng
Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao thường xuyên và sâu sát
MISA Taskgo
Tiết kiệm thời gian
Giảm 50% thời gian họp giao ban, kiểm tra thực tế
MISA Taskgo
Đơn giản hoá chế độ báo cáo
Không cần gửi báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện chỉ đạo điều hành trước phiên họp thường kỳ
MISA Taskgo
Đánh giá, thống kê, báo cáo tự động nhanh chóng
Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo… được thuận lợi, thống nhất và kịp thời

Giúp chuyên viên lập kế hoạch thông minh
và hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn

MISA Taskgo
Nhận chỉ đạo, nhiệm vụ tức thời
Nhận chỉ đạo, nhiệm vụ cấp trên giao tức thời, nhanh chóng, tránh sót việc
MISA Taskgo
Phân loại nhiệm vụ khoa học
Phân loại công việc theo hạn hoàn thành, mức độ ưu tiên để sắp xếp lịch làm việc phù hợp
MISA Taskgo
Trao đổi công việc dễ dàng
Trao đổi tài liệu, văn bản, thảo luận công việc, cập nhật kết quả công việc trực tuyến
MISA Taskgo
Tăng năng suất công việc
Tăng năng suất thực hiện công việc theo chỉ đạo, giảm thiểu tối đa công việc trễ hạn, lùi hạn
MISA Taskgo
Tiết kiệm thời gian
Giảm 50% thời gian thực hiện các công việc, trao đổi ý kiến, cập nhật tiến độ
MISA Taskgo
Báo cáo tự động
Tự động lập báo cáo theo dõi tiến độ, đánh giá tình hình thực hiện chỉ đạo, đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC theo tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ…

Làm việc mọi lúc mọi nơi, nhanh chóng và
hiệu quả với phiên bản mobile